Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FIBRO-LAB SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 15-688, ul. Przędzalniana 8. W sprawie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 85 877 21 40 oraz e-mailem na adres rodo@fibro-lab.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe do celów związanych z prawidłową realizacją umowy, w celach rozliczeniowych, podatkowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi m.in.: księgowo-finansowe, informatyczne, prawne, bankowe, windykacyjne, kurierskie, pocztowe, zajmujące się archiwizacją i brakowaniem dokumentacji.
 4. W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.